Lucrare Analiza Economica Si Financiara (s.c. Xyz S.a.)

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 25 Ianuarie 2021

Descriere Lucrare

    Extras din document:

    "PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AI SC INDCOOP SA"

    Fiecare societate comercială este nevoită să-şi elaboreze o strategie, nu numai de mentenanţă, ci şi de expansiune pe piaţă. Elaborarea unei asemenea strategii reclamă o aprofundată analiză prealabilă a modului in care societatea a folosit toate condiţiile pe care le-a avut la dispoziţie şi a rezultatelor financiare obţinute în strânsă corelaţie cu aceste condiţii. “Valorile absolute ale rezultatelor financiare obţinute ale capitalului folosit, precum şi a rezultatelor financiare, luate în sine, nu spun mare lucru. Firma este obligată să cunoască în orice moment raportul dintre efectul obţinut, pe de o parte, şi efortul făcut, pe de altă parte, să-l aprecieze şi să-l prevadă pentru viitor într-o viziune care să-i asigure o poziţie confortabilă în confruntarea concurenţială.” 
    În concepţia modernă cu privire la rolul şi atribuţiile funcţiei financiare a intreprinderii, punctul de vedere cel mai răspândit este acela că scopul exercitării acesteia constă în a se lua decizii cu privire la fluxurile monetare ce caracterizează viaţa intreprinderii.     Accentul este pus nu atât pe resursă ca atare, cât pe folosirea ei ceea ce face necesar a sublinia aspectul decizional al exercitării sale.
Informaţiile obţinute şi vehiculate în legatură cu exercitarea funcţiei financiare a intreprinderii îmbracă forma indicatorilor. Aceştia devin un instrument de lucru indispensabil activităţii financiare şi implicit derulării actului decizional microeconomic.
    Simplificând lucrurile, indicatorii pot fi consideraţi expresii concentrate ale informaţiei economico-financiare, folosită în procedeul conducerii intreprinderii.
    În cadrul mecanismului intreprinderii, fiecarui indicator i se asociază de fapt două niveluri, unul prestabilit (planificat), iar altul realizat (efectiv), ceea ce în actul conducerii se apreciază drept bază informaţională necesară a infăptui cote la normă. Norma sistemului o reprezintă, în acest caz, tocmai nivelul prestabilit al indicatorilor. Ea poate fi interpretată şi în sensul de a reprezenta condiţia limită, exprimată numeric, ce serveşte reducerea prin obiective sau prin abatere reglementării activitaţilor sistemului, dar şi a aprecierii efortului şi efectelor pe care le presupune funcţionarea lui.
    Pornind de la o apreciere critică a surselor bibliografice ale societaţii INDCOOP SA, din multitudinea indicatorilor folosiţi în analiza economico-financiară a unei firme, societatea a considerat relevantă analiza urmatorilor indicatori specifici:
2.1. Indicatorii echilibrului financiar
  Din categoria indicatorilor echilibrului financiar fac parte:
Situaţia netă (SN);
Fondul de rulment (FR);
Nevoia de fond de rulment (NFR);
Trezoreria netă (TN). 
    2.2. Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii financiare
    2.2.1. Lichiditatea financiară
Lichiditatea financiară imbracă trei forme:
Lichiditatea generală (LG);
Lichiditatea intermediară (LI);
Lichiditatea efectivă (LE).
    2.2.2. Solvabilitatea financiară
Solvabilitatea financiară imbracă două forme:
Solvabilitatea financiară generală (SG);
Solvabilitatea patrimonială (Sp).
2.3. Indicatori ai rentabilităţii
2.1. Indicatorii echilibrului financiar
    Echilibrul financiar reprezintă concordanţa dintre sursele financiare necesare la realizarea obiectivelor firmei şi posibilitaţile de obţinere a acestora, fiind principalul obiectiv al analizei economice şi financiare pe bază de bilanţ, aşa cum rentabilitatea este obiectivul analizei pe baza contului de profit şi pierdere.
    Realizarea echilibrului financiar al firmei impune a se pleca de la doua reguli principale ale bilanţului financiar, şi anume:
activele imobilizate (stabile) sunt finanţate din resurse stabile (capital permanent);
activele circulante (ciclice) trebuie finanţate din datorii pe termen scurt (resurse de trezorerie).
    Situaţia netă (SN) reflectă averea netă a acţionarilor şi se calculează pe baza ecuaţiei fundamentale a bilanţului:
SN = AT – D

unde: SN – situaţia netă,
AT – active totale (AT = Ai + Ac)
D – datorii.

    Acest indicator are de obicei valori pozitive, iar în dinamică are o tendintă crescatoare marcând o gestiune economică eficientă în concordanţă cu obiectivul oricărui agent economic de maximizare a valorii capitalurilor proprii care să permită o finanţare corespunzătoare a activului net.
    În cazul în care se înregistrează valori negative a situaţiei nete există riscul de faliment prin depaşirea activului real de către datorii contractate, ceea ce pune agentul economic în imposibilitatea achitării datoriilor (insolvabilitate).
Situaţia netă reflectă deci o îmbogaţire (creşterea capitalurilor proprii), în cazul realizării de profit şi de reinvestire a acestuia sau dimpotrivă o sărăcie (o micşorare a capitalurilor proprii) în cazul incheierii exerciţiului financiar cu pierderi.
SN2001 = (3.050.869 + 2.205.771) - 2.018.961 = 3.237.679 mii lei
SN2002 = (3.505.054 + 2.207.641) - 2.212.581 = 3.500.114 mii lei
SN2003 = (4.509.729 + 2.642.845) - 3.570.647 = 3.581.927 mii lei
    Fondul de rulment (FR) reprezintă acea parte a capitalurilor permanente rămase după finanţarea nevoilor permanente.     El apare ca o marja de securitate financiară sau de siguranţă privind finanţarea activelor circulante, ca o cotă a autonomiei financiare, care permite firmei să facă faţă riscurilor diverse pe termen scurt. Această marjă garantează solvabilitatea firmei faţă de creditorii ei. Se calculează ca diferenţă între capitalul permanent şi active nete imobilizate:
FR = Cpm – Ai 
unde: FR – fond de rulment,
Cpm – capitalul permanent,
Ai – active nete imobilizate.
    Fondul de rulment este expresia realizării echilibrului financiar pe termen lung şi a contribuţiei acestuia la înfăptuirea echilibrului financiar pe termen scurt. El oferă informaţii cu privire la asigurarea unui anumit grad de autonomie financiară, sau de libertate în luarea deciziilor de investiţii privind dezvoltarea firmei. 
    O politică deficitară a investiţiilor poate crea un fond de rulment mare generând posibilităţi imediate de creştere a producţiei, dar sunt neglijate interesele de perspectivă afectând strategia de dezvoltare pe piaţa liberă într-un mediu concurenţial, în care investiţiile au un rol deosebit în promovarea progresului tehnic. Nu este acceptată situaţia inversă în care fondul de rulment să înregistreze valori negative, ceea ce ar însemna finanţarea dezvoltării pe seama producţiei, cu complicaţii serioase asupra trezoreriei şi deci a capacităţii de plată.
FR2001 = 3.237.679 - 3.050.869 =   186.810 mii lei
FR2002 = 3.500.114 - 3.505.054 =     - 4.940 mii lei
FR2003 = 3.581.927 - 4.509.729 = - 927.802 mii lei
Nevoia de fond de rulment (NFR) reprezintă sumele de bani de care trebuie să dispună un agent economic pentru a-şi finanţa activele de exploatare, materializate în stocuri şi creanţe.
    Finanţarea permanentă a circuitului economic se bazează pe necesarul de fond de rulment, care este influenţat permanent de decalajul existent între încasări şi plăţi.
    Necesarul de fond de rulment se calculează ca diferenţă între necesitaţile de finanţare a activelor circulante de exploatare şi datoriile de exploatare:
NFR = ACexp – Dexp = (S + Cr) – Dexp.
unde: NFR – nevoia de fond de rulment,
ACexp  - active circulante de exploatare,
Dexp – datorii de exploatare,
S – stocuri,
Cr - creanţe.
    Dacă necesarul de fond de rulment este pozitiv, semnifică un surplus al stocurilor şi creanţelor în raport cu datoriile de exploatare. Această situaţie poate fi apreciată normală, dacă este rezultatul unei politici de investiţii privind creşterea nevoii de finanţare a ciclului de exploatare; în caz contrar, această situaţie evidenţiază un decalaj nefavorabil între lichiditatea stocurilor şi creanţelor şi exigibilitatea datoriilor de exploatare. 
    Dacă valoarea înregistrată este negativă, semnifică un surplus de resurse temporare în raport cu nevoile de capitaluri circulante. Această situaţie poate fi considerată ca fiind favorabilă dacă este rezultatul accelerării rotaţiei activelor circulante şi al angajării de datorii cu scadenţă mai mare, adică dacă s-au urgentat încasările şi s-au relaxat plăţile. În caz contrar, NFR evidenţiază o situaţie nefavorabilă, datorată unor întreruperi temporare în organizarea şi reînnoirea stocurilor.
    CUPRINS:

CAP. 1 PREZENTARE GENERALA A SC INDCOOP SA .................................. 4
1.1 Scurt istoric ............................................................................................................. 4
1.2.Constituirea şi conducerea SC INDCOOP SA ....................................................... 4
1.3. Managementul şi organizarea SC INDCOOP SA ................................................... 5
1.4. Principalele documente folosite ........................................................................... 7
1.5. Contul de profit şi pierdere ..................................................................................... 7
CAP. 2 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AI SC INDCOOP SA 
2.1. Indicatorii echilibrului financiar ............................................................................ 10
2.2. Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii financiare .................................................... 13
2.2.1. Lichiditatea financiară ......................................................................................... 13
2.2.2. Solvabilitatea financiară ...................................................................................... 15
2.3. Indicatori ai rentabilităţii ........................................................................................ 17
2.4. Interpretarea rezultatelor indicatorilor ................................................................... 22
CAP. 3 CONCEPTUL, OBIECTIVELE ŞI IMPORTANTA TREZORERIEI .... 28
3.1. Aspecte generale privind trezoreria ....................................................................... 30
3.2. Relaţia fundamentală a trezoreriei ......................................................................... 32
3.3. Organizarea trezoreriei firmei ................................................................................ 34
3.3.1. Gestiunea trezoreriei şi instrumentele gestiunii trezoreriei ................................. 35
3.3.1.1. Bugetul de trezorerie ........................................................................................ 36
3.3.1.2. Planingul zilnic de trezorerie ........................................................................... 37
3.4. Necesitatea organizarii compartimentului de trezorerie ........................................ 39
CAP. 4 ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE ......................................... 40
4.1. Notiunea de cash-flow ........................................................................................... 40
4.1.1. Tipuri de cash-flow-uri care determină valoarea intreprinderii .......................... 41
4.1.2. Forme ale cash-flow-urilor .................................................................................. 42
4.2. Circuitul fluxurilor de trezorerie ............................................................................ 47
4.3. Analiza echilibrului trezoreriei .............................................................................. 48
4.3.1. Reglementarile legale privind trezoreria societaţilor comerciale ........................ 48
4.3.2. Model de realizare a echlibrului trezoreriei ........................................................ 51
4.4. Analiza fluxului de trezorerie la SC INDCOOP SA .............................................. 52
4.4.1. Analiza fluxului prin metoda fondului de rulment şi nevoii de fond de rulment. 52
4.4.2. Analiza fluxului pe baza OMF 94/2001 .............................................................. 57
CAP. 5 CONCLUZII ŞI PROPUNERI ..................................................................... 59
ANEXE ......................................................................................................................... 60
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................... 71


Descarca lucrare