Lucrare Notiunea De Profit Si Determinarea Sa (s.c. Xyz S.a.)

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 19 Februarie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:

    Clasificarea veniturilor şi a cheltuielilor

    Rezultatele economico – financiare au ca izvor de formare veniturile brute încasate, rezultate din cifra globală brută de afaceri, care reprezintă efectul exprimat valoric al tuturor încasărilor din vânzarea produselor (mărfurilor) ieşirile valorificate sau furnizate.
    Pe de altă parte, efectele, reflectate din cifra brută de afaceri, suportă efortul întreprinzătorului care exprimă interacţiunea şi utilizarea factorilor de producţie comensurate sub forma cheltuielilor de producţie sau de circulaţie.
    Activităţile întreprinderii pot fi privite în ansamblul lor ca participante direct la formarea rezultatelor financiare finale, însă şi sectorial, în scopul urmăririi, evidenţei şi analizei contribuţiei fiecărei sfere de relaţii la formarea profitului.
    Luându-se în considerare principiile individualizării, delimitării şi separării eforturilor şi efectelor economice există mai multe categorii de venituri şi cheltuieli.
I. Venituri provenite din activitatea de exploatare
1.1. venituri din vânzarea mărfurilor, produselor, lucrărilor executate şi din serviciile prestate
1.2. venituri din producţia stocată reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducerile) între valoarea la cost de producţie a stocurilor de produse şi producţiei în curs de la finele perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi producţiei în curs, neluând în calcul provizioanele pentru depreciere constituite.
1.3. veniturile din producţia de imobilizări reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor efectuate de unitate pentru ea însăşi
1.4. venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile primite pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii (finanţarea activităţii de cercetare şi alte finanţări) de care beneficiază unitatea patrimonială din partea statului
1.5. alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate şi alte venituri din exploatare
1.6. venituri realizate în avans, reprezentând încasări sau creanţe aferente unor bunuri nelivrate, a unor lucrări sau prestaţii neefectuate
II. Veniturile financiare cuprind:
2.1. venituri din participaţi 
2.2. venituri din alte imobilizării financiare
2.3. venituri din creanţe imobilizate
2.4. venituri din titluri de plasament
2.5. venituri din diferenţe de curs valutar
2.6. venituri din dobânzi
2.7. venituri din sconturi obţinute
2.8. alte venituri financiare
III. Veniturile excepţionale reprezintă acele venituri care nu sunt legate de activitatea curentă a întreprinderii şi se referă fie la operaţii de exploatare, fie la operaţii de capital, cum sunt: 
3.1. despăgubiri şi penalităţi încasate
3.2. venituri din cedarea activelor
3.3. cotele părţi de subvenţii pentru investiţii virate la rezultatul exerciţiului
3.4. alte venituri excepţionale (donaţii, salarii neridicate prescrise, bunuri primite gratuit)
3.5. venituri din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune
IV. Venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor constituite care se înregistrează după caz la veniturile din exploatare, financiare sau excepţionale, în situaţia în care nu mai este justificată menţinerea provizioanelor constituite.
    Structura cheltuielilor unei firme este următoarea:
I. Cheltuieli de exploatare, care cuprind:
1.1. cheltuieli materiale:
- cheltuieli  cu consumuri directe de materii prime, materiale de bază şi auxiliare, costul consumurilor de energie, combustibili, apă, precum şi cheltuieli cu consumurile indirecte de natura cheltuielilor cu reparaţii, întreţineri şi revizii ale utilajelor, ale halelor şi sediilor întreprinderii;
- alte cheltuieli materiale de exploatare, concretizate în remanieri şi rebuturi, schimburi de fluxuri sau cicluri tehnologice;
- amortizări şi provizioane ce se suportă din veniturile brute ca urmare a vânzării producţiei;
1.2. Cheltuieli cu personalul formate din salariile personalului şi din contribuţiile pentru asigurări şi protecţia socială
1.3. alte cheltuieli de exploatare şi funcţionare:
- cheltuieli cu impozite şi taxe, altele decât impozitul pe profit;
- lucrări, furnituri şi servicii exterioare (chirii, studii, documentaţie tehnică, prime de asigurare);
- cheltuieli cu transportul şi deplasări ale personalului;
- cheltuieli diverse de administraţie (publicitate, propagandă, poştă, telefon, rechizite).
II. Cheltuieli financiare:
2.1. plăţi aferente dobânzilor pentru creditele angajate de la bănci pe termen scurt, mijlociu sau lung
plăţi pentru achitarea dobânzilor aferente emisiunilor de obligaţiuni şi alte împrumuturi
2.3. comisioane plătite băncilor sau altor intermediari  de pe piaţa financiară sau valutară privitoare la publicitatea şi vânzarea titlurilor mobiliare şi de credit, precum şi cele legate de brokeraj bursier
2.4. cheltuieli aferente deprecierii depozitelor sau disponibilităţilor în devize în raport cu moneda naţională
2.5. pierderi din creanţe legate de participaţii
2.6. cheltuieli privind sconturile acordate
III. Cheltuieli excepţionale ce apar aleator şi cuprind:
3.1. cheltuieli aferente despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor
3.2. cheltuieli privind donaţii şi subvenţii acordate
3.3. valoarea pierderilor din debitori diverşi, respectiv datorii neacoperite din creanţe active devenite neoperabile datorită insolvabilităţii debitorilor
3.4. lipsuri neimputabile constatate cu ocazia inventarierii patrimoniului în ansamblul său sau  a unei părţi a acestuia
3.5. cheltuieli legate de activele cedate şi alte cheltuieli privind operaţiile de capital.
Rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere) se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului, indiferent de data încasării sau plăţii acestora.
    Acest aspect conduce la diferenţierea veniturilor şi cheltuielilor din cadrul contului de profit şi pierdere în trei categorii:
- venituri încasabile;
- cheltuieli plătibile;
- venituri şi cheltuieli calculate
    Veniturile încasabile cuprind veniturile încasate în cursul exerciţiului şi veniturile de încasat în exerciţiul următor.
    Cheltuielile plătibile sunt formate din cheltuieli plătibile în cursul perioadei de gestiune şi cele de plătit în viitor.
    Veniturile încasabile şi cheltuielile plătibile majorează sau diminuează rezultatul net şi trezoreria.
    Veniturile şi cheltuielile calculate influenţează rezultatul exerciţiului fără a afecta direct trezoreria întreprinderii, trezorerie ce poate fi influenţată numai sub incidenţa unor aspecte fiscale.

CUPRINS

Capitolul I
CONCEPŢII TEORETICE CU PRIVIRE LA PROFIT ŞI DETERMINAREA SA
1
1.1. Geneza şi funcţiile profitului 1
1.1.1. Geneza profitului 1
1.1.2. Funcţiile profitului 5
1.2. Metode de determinare a mărimii rezultatului: profit/pierdere 7
1.3. Contul de profit şi pierdere – sursă de informaţii pentru determinarea rezultatelor întreprinderii 13
1.3.1. Abordări contemporane privind contul de profit şi pierdere 13
1.3.2. Tipologie de prezentare a contului de rezultate 14
1.3.3. Definirea veniturilor şi cheltuielilor 14
1.3.4. Clasificarea veniturilor şi a cheltuielilor 15
1.3.5. Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor 18
1.4. Profitul legitim şi nelegitim 18
Capitolul  II
Metodologia de determinare a profitabilităţii
22
2.1. Analiza profitabilităţii de exploatare 22
2.2. Analiza profitabilităţii activităţii curente 26
2.3. Analiza profitabilităţii activităţii globale (operaţionale) 27
2.4. Analiza soldurilor intermediare de gestiune (SIG) 29
Capitolul III
PROFITABILITATEA LA S.C. Energoconstrucţia S.A. BUCUREŞTI
35
3.1. Prezentare generală a S.C. Energoconstrucţia S.A. BUCUREŞTI 35
3.1.1. Statutul societăţii 35
3.1.2. Obiectul de activitate al societăţii: principalele lucrări şi servicii
35
3.1.3. Organizarea teritorială şi funcţională a societăţii
Organizarea administrării teritoriale 37
3.1.4. Principalii indicatori economico – financiari
la S.C. Energoconstrucţia S.A. 37
3.2. REFLECTAREA INDICATORILOR DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE LA S.C. Energoconstrucţia S.A.  PE PERIOADA 2001 - 2003 39
3.3. ANALIZA VENITURILOR ŞI CIFRA DE AFACERI
EVOLUŢIE – STRUCTURĂ – ANALIZA FACTORIALĂ 41
3.3.1. Evoluţia indicatorilor de venituri şi a cifrei de afaceri 41
3.3.2. Structura cifrei de afaceri 42
3.3.3. Analiza factorială a cifrei de afaceri şi reflectarea modificării cifrei de afaceri în indicatorii economico – financiari la S.C. Energoconstrucţia S.A. 43
3.3.4. Influenţa modificării C.A. în principalii indicatori ai 
S.C. Energoconstrucţia S.A. 46
3.3.4.1. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune 46
3.3.4.2. Analiza valorii adăugate 48
3.5. ANALIZA REZULTATELOR ÎNREGISTRATE 
PE PERIOADA 2001 - 2003 51
3.5.1. Analiza rezultatului exploatării 52
3.5.2. Analiza rezultatului brut Rb: (Profit) 54
3.6. ANALIZA CHELTUIELILOR LA 1000 LEI VENITURI
(VENITURI DIN EXPLOATARE ŞI VENITURI TOTALE) LA S.C. Energoconstrucţia S.A. 56
3.7. ELEMENTE DE ANALIZĂ A RANDAMENTULUI ECONOMICO – FINANCIAR AL FIRMEI PE BAZA REZULTATELOR ÎNREGISTRATE 57
3.8. CORELAŢIA DINTRE VOLUM VALORIC AL ACTIVITĂŢII – COSTURI - PROFIT LA S.C. Energoconstrucţia S.A. 59
CAPITOLUL IV. 
Concluzii şi propuneri 61
Descarca lucrare