Lucrare Organizarea Contabilitatii Capitalurilor. Sistemul De Conturi

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 23 Februarie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:

    A.Contabilitatea constituirii şi utilizării rezervelor legale

Din beneficiile societăţii pe acţiuni se va preleva în fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minim o cincime din capitalul social. 
Fondul de rezervă poate urca chiar 100% din capitalul rezervelor legale se constitue pentru a putea acoperi pierderile din exerciţiile viitoare.

    B.Contabilitatea constituirii şi utilizării rezervelor pentru acţiuni proprii

     Societatea nu poate dobândi propriile sale acţiuni, fie direct, fie prin persoane care acţionează in nume propriu, dar pe seama acestei societăţi, în afară de cazul în care adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotăreşte altfel, cu respectarea dispoziţiilor care urmează.
Autorizând dobândirea, adunarea generală extraordinară va stabili, în principal, modalităţile de dobândire, numărul maxim de acţiuni ce urmează a fi dobândite, contravaloarea lor minimă şi maximă şi perioada efectuării operaţiunii, care nu va putea depăşi 18luni de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Valoarea acţiunilor proprii, dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăşi 10% din capitalul social subscris.
Se poate dobândi numai acţiuni integral liberate şi numai în cazul în care capitalul social subscris este integral vărsat.
Plata acţiunilor astfel dobândite se va face numai din beneficiile distribuibile şi din rezervele disponibile ale societăţii, cu excepţia rezervelor legale, înscrise în ultimul bilanţ contabil aprobat.Dacă acţiunile dobândite vor fi contabilizate în activitatea bilanţului, se va trece, la pasiv, o rezervă indisponibilă de aceeaşi valoare, care va fi menţinută până la cesiunea sau la anularea acestor acţiuni.

    C.Contabilitatea constituirii şi utilizării rezervelor statutare sau  contractuale

    Rezervele statutare se constitue anual din profitul net al unităţilor patrimoniale, conform prevederilor din statutul acestora.
    Evidenţa acestor rezerve se ţine cu ajutorul contului 1063,,Rezerve statutare sau contractuale”,cont de pasiv.Corespondenţele contabile, în special cele privind debitarea contului1063,,Rezerve statutare sau contractuale” trebuie să fie conform cu prevederile statutare privind utilizarea acestor rezerve.Principial corespondenţele contabile ale contului 1063,,Rezerve statutare sau contractuale” sunt cele prezentate în caseta nr.2:

    D.Contabilitatea constituirii şi utilizării altor rezerve 

    Alte rezerve, neprevăzute de lege sau de statut, pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru: acoperirea pierderilor sau alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
    Pentru evidenţa acestor rezerve s-a instituit contul 1068,,Alte rezerve”, cont de pasiv.
    Principalele corespondenţe contabile ale contului 1068,,Alte rezerve” rezultate din normele regulamentare sunt prezentate în caseta nr.3

    Contabilitatea primelor legate de capital

    Doctrinar primele legate de capital sunt ,,sume de bani rezultate din operaţii de creştere a capitalului, realizat fie în numerar, fie prin aporturi în natură, fie cu ocazia unei fuziuni, ceea ce presupune emisia de acţiuni noi...În practică este rară situaţia în care valoarea de emisie a noilor acţiuni corespunde valorii nominale, preţul de emisie fiind superior valorii nominale.
    În unele cazuri noii acţionari trebuie să plătească nu numai preţul de emisie ci şi un <<drept de intrare>>ca urmare a existenţei unor plusuri de valoare latentă în patrimoniul societăţii”.
    Primele de capital se împart în:
a).prime de emisiune
b).prime de aport
c).prime de fuziune
d).prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
 a).prima de emisie apare în cazul unor noi acţiuni sau părţi sociale şi se determină                  ca diferenţa între preţul de emisie a noilor acţiuni sau părţi sociale şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale atribuite   aducătorului.
b).prima de aport apare în cazul aporturilor noi în natură calculându-se ca diferenţă între valoarea bunurilor primite ca aport în natură de la acţionari sau asociaţi şi suma cu care a crescut capitalul social.Noile acţiuni sau părţi sociale atribuite aducătorului beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi vechile acţiuni sau părţi sociale, acordându-se acelaşi nominal.
c).prima de fuziune reprezintă o formă a creşterii capitalului social realizată cu ocazia unei fuziuni, ceea ce presupune emisiunea de noi acţiuni sau părţi sociale.
 Prima se calculează ca diferenţa între valoarea bunurilor primite prin fuziune şi suma cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante.

CUPRINS:

CAPITOLUL I 
ORGANIZAREA CONTABILITǍŢII CAPITALURILOR
1.1Conţinutul şi structura capitalurilor
1.2 Organizarea contabilităţii capitalur ilor
1.3 Imaginea conturilor în bilanţul patrimonial
1.4 Contabilitatea fluxurilor de capitaluri proprii 
1.4.1.Structura capitalurilor proprii 
1.4.2.Contabilitatea capitalurilor proprii
1.4.2.1.Contabilitatea constituirii şi utilizării rezervelor
1.4.2.2.Contabilitatea rezervelor din reevaluare
1.4.2.3.Contabilitatea primelor legate de capital
CAPITOLUL II
SISTEMUL DE CONTURI UTILIZAT ÎN CONTABILITATEA CAPITALURILOR
2.1 Caracterizarea conturilor de capitaluri
2.2 Aplicaţii practice privind conturile de capitaluri
CAPITOLUL III
APLICAŢII PRIVIND CONTABILITATEA CAPITALURILOR ÎN CONTABILITATEA FIRMEI
3.1 Operaţii economico-financiare privind capitalurile proprii
3.2 Documente de evidenţă op
3.3 Concluzii şi propuneri
BIBLIOGRAFIE
Descarca lucrare