Lucrare Organizarea Contabilitatii De Gestiune Si A Calcularii Costurilor

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 23 Februarie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:

   

     FACTORII CARE DETERMINĂ ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE


Contabilitatea de gestiune, fiind o contabilitate analitică a exploatării, este într-o foarte mare măsură influenţată de condiţiile concrete ale întreprinderilor din diferitele ramuri sau subramuri ale economiei naţionale. Profitul întreprinderii, tehnologia şi organizarea producţiei, structura organizatorică şi dimensiunea întreprinderii, metodele şi tehnicile de management adoptate sunt aspecte cu un pronunţat caracter specific diferitelor întreprinderi şi tot atâţia factori care condiţionează organizarea contabilităţii de gestiune.
a). Profilarea întreprinderii presupune stabilirea obiectivului principal al acesteia şi orientarea activităţii ei în scopul asigurării resurselor materiale şi umane corespunzătoare realizării obiectului său. Profitul întreprinderii, obiectul acesteia, necesită anumite procese tehnologice, diferite, într-o întreprindere industrială, dintr-o ramură sau alta, într-o întreprindere agricolă, într-o întreprindere de construcţii, şi total diferite, într-o întreprindere de transport, de comerţ, de turism etc.
Profilul, obiectul de activitate al întreprinderii îşi pune amprenta nu doar pe procesele de muncă ce au loc, dar şi în ceea ce priveşte rezultatele în care se concretizează diferitele activităţi: bunuri materiale, prestaţii de servicii, distribuirea bunurilor etc. în consecinţă, sunt total diferite obiectele de calculaţie sau purtătorii de costuri.
b). Tehnologia producţiei, ca subansamblu al operaţiunilor succesive prin intermediul cărora materiile prime sunt transformate în produse finite sau prin care se execută lucrări sau servicii, constituie un important factor de influentă asupra organizării cheltuielilor de producţie şi calculaţiei costurilor.
Din punct de vedere al tehnologiei sale, producţia întreprinderii industriale poate fi simplă sau complexă. Producţia simplă constă în extragerea din natură a unor bunuri materiale (de exemplu produsele de extracţie: minereuri, petrol etc.), fie în prelucrarea succesivă a materiei prime, produsul finit obţinându-se după parcurgerea ultimei faze de prelucrare (de exemplu: producţia de ciment, cărămizi, bere, ulei etc.). Caracteristicile producţiei simple sunt tipurile de producţie de masă şi de serie mare, fabricaţia fiind organizată în flux continuu sau pe loturi mari.
Producţia complexă cuprinde, în sfera sa, acele procese de producţie în care produsul finit se obţine prin asamblarea unor piese sau subansamble fabricate anterior prin procese tehnologice independente, desfăşurate în paralel, în loturi (secţii sau întreprinderi) diferite. Caracteristicile producţiei complexe sunt tipurile de producţie individuală (pe unicate) şi de serie mica sau mijlocie (pe loturi mici şi mijlocii). Producţia complexă se întâlneşte îndeosebi în întreprinderile industriale constructoare de maşini şi aparate complexe: maşini-unelte, motoare, autoturisme, tractoare, locomotive, etc.
Sub influenta particularităţilor tehnologiei producţiei şi ale organizării producţiei, se stabilesc obiectele de calculaţie şi, în funcţie de acestea, metodele de calculaţie corespunzătoare.
Prin obiect de calculaţie se înţelege o unitate, lucrare sau lot de producţie pentru care se previzionează cheltuieli şi în funcţie de care se organizează evidenta analitică a cheltuielilor, gruparea şi ordonarea informaţiilor cu ajutorul conturilor, în vederea determinării mărimii lor efective. Astfel, întreprinderile cu producţie simplă, deci cu organizarea fabricaţiei în flux continuu (producţia de masă) sau pe serii (loturi) mari de produse, se va utiliza metoda globală sau metoda pe faze. La întreprinderile cu producţie complexă, fabricaţia fiind organizată pe unitate (în cazul producţiei individuale) sau pe loturi mici şi mijlocii (în cazul producţiei de serie), se va aplica metoda de calculaţie pe comenzi.
Determinarea costurilor pe obiecte de calculaţie, în speţă pe purtătorii de costuri (produsele, lucrările şi serviciile obţinute din procesul de producţie, generând cheltuieli, trebuie să le suporte), necesită determinarea cantitativă a producţiei căreia i s-a atribuit această calitate, în care scop se foloseşte o unitate de măsură omogenă, numită unitate de calculaţie.

Cuprins

Cap. I. Organizarea contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor
I.1. Premisele organizării contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor 
I.2. Factorii care determină organizarea contabilităţii de gestiune 
I.3. Principiile de organizare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor 
Cap. II. Metode de contabilitate de gestiune şi a calculaţiei costurilor de tip total
II.1. Metode clasice de contabilitate de gestiune şi a calculaţiei costurilor 
II.1.1. Caracterizarea metodelor clasice de calculaţie a costurilor 
II.1.2. Reflectarea în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor de producţie 
II.1.3. Calculaţia costurilor efective ale producţiei 
II.1.4. Decontarea costurilor totale ale activităţii de exploatare 
II.1.4.1. Decontarea costului efectiv al producţiei obţinute şi al producţiei livrate, determinarea diferenţelor de preţ, înregistrarea şi decontarea lor 
II.1.4.2. Decontarea cheltuielilor generale de administraţie şi desfacere 
II.1.4.3. Decontarea totalului cheltuielilor perioadei 
II.2. Metoda costurilor standard sau normate 
II.2.1. Calculul costurilor standard pe produs 
II.2.2. Determinarea cheltuielilor standard directe 
II.2.3. Determinarea cheltuielilor de regie standard 
II.2.4. Controlul operativ al cheltuielilor de producţie 
II.2.5. Organizarea contabilităţii costurilor 
II.2.6. Particularităţile metodei normative 
II.2.7. Metoda pe comenzi
Cap. III. Metode de contabilitate de gestiune şi a calculaţiei costurilor de tip parţial
III.1. Metoda costurilor variabile (direct costing) 
III.1.1. Calculul şi analiza punctului de echilibru (pragul rentabilităţii) 
III.1.2. Calculul şi analiza factorului de acoperire 
III.1.3. Calculul şi analiza coeficientului de siguranţă dinamic şi a intervalului de siguranţă
III.1.4. Perfecţionări ale metodei costurilor variabile 
III.1.4.1. Metoda direct-costing simplificat 
III.1.4.2. Metoda direct-costing evoluat 
III.1.4.3. Calculaţia de acoperire a cheltuielilor fixe în metoda direct¬ costing 
III.1.5. Organizarea contabilităţii cheltuielilor de producţie în metoda direct-costing 
III.2. Metoda costurilor directe 
Cap. IV. Metoda de contabilitate şi de calculaţie a costurilor pe locuri de cheltuieli sau centre de responsabilitate
IV.1. Consideraţii generale 
IV.2. Programarea (bugetarea) cheltuielilor de producţie 
IV.3. Organizarea contabilităţii cheltuielilor şi calculul costului de producţie obţinute 
IV.4. Contabilitatea managerială sau jocul adevărului
Descarca lucrare