Lucrare Protectia Mediului In Contextul Dezvoltarii Economice Durabile

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 30 Martie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT

    Definirea dezvoltării umane durabile

    Rezultă, din cele de mai sus, că dezvoltarea durabilă este definită prin trei dimensiuni: a) o dimensiune naturală - în sensul că există numai atâta vreme cât mediul creat de om este compatibil cu mediul natural; b) o dimensiune social-umană - în sensul că toate ieşirile din mediul creat de om trebuie să raspundă direct nevoilor şi intereselor prezente şi viitoare ale diferitelor generaţii, şi c) o dimensiune naţional-statală, regională şi mondială, în sensul compatibilităţii criteriilor de optimizare atât pe plan naţional, cât şi la nivel regional sau mondial. Aşadar, conceptul de dezvoltare durabilă, ca şi strategia sa de realizare pun problema omului şi, în general, a colectivităţii umane din perspectiva timpului şi spaţiului; de aceea, se consideră că este mai potrivt să se vorbească despre dezvoltarea umană durabilă. Asemenea perspective, pe care trebuie să le integreze dezvoltarea umană durabilă, depind de: cultura omului, experienţa sa tecută, actualitatea şi dificultatea problemelor cu care se confruntă la fiecare nivel, gradul de dezvoltare şi încorporare a cuceririlor ştiintei şi tehnicii, srategiile naţionale şi intenaţionale de dezvoltare.Fără să neglijeze aspectele concrete ale vieţii de zi cu zi,dezvoltarea umană durabilă, prin abordarea interdependentă a celor cinci probleme cu care se confruntă actualele strategii de dezvoltare, încearcă să conceapă scenarii de viitor, în cadrul cărora prezentul să-şi găsească un loc tot mai bun şi mai sigur.
    Comparativ cu concepţia de până acum, viziunea dezvoltării umane durabile integrează următoarele exigenţe majore, la nivelul tuturor economiilor naţionale şi al sistemului global al economiei mondiale a) un comportament fundamental, revizuit esenţial, ca modalitate directă de luptă cu restricţiile obiective şi subiective ale dezvoltării şi de colaborare cu mediul natural; b) îmbunătăţirea substanţială, în termeni absoluţi şi relativi, a dezvoltării din statele slab dezvoltate, în raport cu statele avansate economic; c) o planificare strategică, cu elemente specifice şi comune, aflate în compatibilitate directă, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional; d) atingerea unei stări raţionale şi durabile de echilibru prin schimbarea fundamentală a valorilor şi obiectivelor la nivel individual, naţional şi mondial; e) trecerea la realizarea unei dezvoltări durabile, în condiţiile tradiţiilor, educaţiei şi activităţilor curente, ale intereselor imediate, ceea ce face transformarea (tranziţia) disputată şi lentă, succesul find asigurat de înţelegerea reala a condiţiei umane în acest context de schimbări radicale - prin trecerea la dezvoltarea umană durabilă se urmăreşte crearea unui prezent pentru un viitor tot mai sigur; f) în acest proces fundamental este esenţial ca ştiinţa să-l ajute pe om să se recerceteze pe sine, sub aspectul obiectivelor şi valorilor sale, tot la fel pe cat doreşte să cerceteze lumea pe care vrea să o schimbe, şi g) în acest proces complex de mare întindere, cheia problemei dezvoltării umane durabile nu este numai pentru a supravieţui specia umană, ci chiar mai mult, dacă poate supravieţui fără a cădea într-o stare de exigenţă lipsită de valoare. Rezultă, că dezvoltarea umană durabilă (sustainable development) este un gen nou de strategie umană ce răspunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilităţile de satisfacere a trebuinţelor generaţiilor viitoare.
    În esenţă, dezvoltarea umană durabilă este definită de următoarele elemente mai importante: a) compatibilitatea permanentă şi sigură a mediului creat de om cu mediul natural; b) egalitatea şanselor generaţiilor care există şi se succed în timp şi spaţiu; c) interpretarea prezentului prin prisma viitorului, sub forma introducerii ca scop al dezvoltării durabile a securităţii ecologice în locul maximizării profitului; d) mutarea centrului de greutate în asigurarea bunăstării sociale, ca urmare a interdependenţei tot mai puternice în plan geoeconomic şi ecologic, şi e) capitalul ecologic (natural) se află în interdependenţă si se integrează organic în capitalul uman (cultural) în cadrul unei strategii globale care îşi redefineşte obiectivele economice şi sociale şi îşi extinde orizontul de cuprindere în timp şi spaţiu. Pornind de la necesitatea realizării acestor componente strategia dezvoltării umane durabile îşi propune să cuprindă: a) schimbarea tipului de creştere economică; 

CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………..…..4
CAPITOLUL 1: PROTECŢIA MEDIULUI CA FACTOR DE DEPAŞIRE A   CRIZEI ECONOMICE CONTEMPORANE…………...............5 
1.1.Depăşirea crizei natural-umane a dezvoltării contemporane....5            1.2.Dezvoltarea umană durabilă, o nouă viziune asupra 
dezvoltării  viitoare………………………………………………..…6
               1.2.1. Demersul   teoretic   spre   o   nouă   concepţie  asupra
     evoluţiei economico-sociale a omenirii……………….................6   
    1.2.2.Definirea dezvoltării umane durabile…………...............….......…...8 
               1.2.3. Politici de dezvoltare umană durabilă……………………………….9
 1.3 Implicarea protecţiei mediului natural în procesul 
 dezvoltării durabile………………….……………..……………........11
    1.3.1. Mediul natural şi mediul înconjurător…………………......11
   1.3.2. Conceptul de protecţie al mediului natural………………....12                     1.3.3. Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă…………………….......15
   1.3.4.Protecţia mediului înconjurător în economia
 concurenţială ………...………….………..……….…...........16
CAPITOLUL 2:EXPERIENŢA ŢĂRILOR DEZVOLTATE ÎN DOMENIUL POLITICII DE MEDIU.................................................................21
  2.1.Cadrul politicii de mediu...................................................................21
       2.2.Finanţarea publică a reducerii poluării................................................22
   2.3.Modalităţi de finanţare privată a reducerii poluării    ......................................................................................22
 2.4. Mecanisme de alocare pentru finanţarea acţiunilor de protecţie a     mediului …………………...……….……………..……………...…...2
       2.5. Politica de coeziune şi caracterul orizontal al 
     măsurilor de protecţie a mediului ambiant....................28
      2.5.1.Dezvoltarea regională şi mediul ambiant..............................29
      2.5.2.Efectul pozitiv al Politicii de Coeziune asupra mediului 
 ambiant; îmbunătăţirea mediului prin investiţiidirecte ...............31
      2.5.3. Monitorizarea şi evaluarea impactului asupra mediului.............33
2.5.4. Opţiuni pentru viitor......................................................................34
2.6.Concluzii privind finanţarea reducerii şi controlului 
 poluării in ţările dezvoltate ………………………………………..….…37    
CAPITOLUL 3: PROTECŢIA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA......................................39
      3.1. Starea mediului în România ....................................................................39
3.1.1. Caracteristici ale perioadei 1990-2003.........................................................39
   3.1.2. Cadrul instituţional................................................................................41
   3.1.3. Calitatea mediului......................................................................................42
                     3.1.3.1. Calitatea aerului........................................................................42
    3.1.3.2. Calitatea apei..............................................................................43
3.2.Finanţarea investiţiilor pentru mediu în România .....................................................44
   3.2.1. Fondul pentru Mediu..................................................................................45
      3.2.1.1. Problematica generală a Fondului pentru Mediu din 
România (Legea nr. 73/2000™).....................................................45
  3.2.1.2. Evoluţia Fondului pentru Mediu..................................................49
3.3. Recomandări şi concluzii privind Fondul pentru Mediu 
  din România...................................................................................58
    3.3.1.Recomandari.........................................................................................58
    3.3.2. Concluzii privind Fondul pentru Mediu................................................60
CAPITOLUL 4: PROIECTAREA APLICAŢIEI INFORMATICE............................61
4.1.Descrieira aplicaţiei.................................................................................63
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.........................................................................................68

Descarca lucrare