Lucrare Promovarea Produselor La Adesgo Sa

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 04 August 2022

Descriere Lucrare

Promovarea produselor la S.C ADESGO S.A

l Sistemul de comunicaţie al întreprinderii şi activitatea promoţională
        În condiţiile economiei contemporane, ale sporirii şi diversificării neîntrerupte a bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii, ale creării schimburilor economice intenţionale, problemele comunicării cu consumatorii (utilizatorii) devin din ce în ce mai dificile, necesitând eforturi de cunoaştere şi informare reciprocă mult mai însemnate, mult mai variate. De altfel, consumatorului intem ca şi clientului extem, în lipsa unui sistem modem şi eficient de comunicaţie, de informare, le este destul de greu să fie siguri ce produse şi servicii sunt oferite pe piaţă, unde, când şi în ce condiţii se pot procura, în ce măsură ele corespund exigenţelor şi preferinţelor lor. Soluţia adoptată de întreprinderile modeme pentru satisfacerea acestor cerinţe constă în instituirea unui sistem care să asigure o permanentă comunicare între producători şi comercianţi, pe de o parte, şi consumatori (utilizatori), pe de altă parte.
        Este vorba însă nu de acţiuni izolate, conceptul de "comunicaţie" reflectă tocmai preocupările de a atenua natura uneori divergentă, alteori contradictorii a mesajelor emise de întreprindere şi de a le contopi într-un sistem coerent, care să asigure o acţiune conjugată, cu o ţintă precisă - ansamblul agenţilor pieţei ( consumatori, utilizatori, intermediari etc. ).
      Sistemul de comunicaţie al S.C ADESGO S.A implică utilizarea, pe de o parte, a unor forme variate de informare şi stimulare a consumatorilor , menite să prezinte întreprinderea, produsele şi serviciile sale, dar şi să provoace o serie de modificări favorabile în mentalităţile şi obiceiurile de consum ale acestora, pe de altă parte stabileşte comunicaţii efective cu proprii ei salariaţi, cu acţionarii săi, cu mediile financiare şi cele ale puterii publice etc. Se poate deci aprecia că pluralitatea mediului în care întreprinderea acţionează determină coordonatele şi parametrii sistemului său de comunicaţie în cadrul căruia îşi va desfăşura activitatea promoţională.
        Prin politica de comunicaţie şi mijloacele ce o concretizează, S.C ADESGO S.A urmăreşte o difuzare cât mai amplă a informaţiilor despre activitatea, produsele şi serviciile sale, dar şi recepţionarea modului cum acestea sunt primite şi apreciate de destinatar . Privită din acest punct de vedere, întreprinderea se constituie într-un sistem deschis spre mediul său extem şi, în acelaşi timp, o sursă de mesaje al căror obiectiv principal vizează întărirea imaginii şi a prestigiului produselor şi serviciilor sale pe piaţa pe care acţionează. Pentru a realiza un asemenea obiectiv , trebuie să se asigure selectarea şi organizarea informaţiilor pe care le difuzează, întrucât folosirea unor mijloace neadecvate sau necorelate de difuzare ori confruntarea cu informaţiile firmelor partenere sau concurente pot da naştere unor situaţii cu efecte negative pentru prestigiul şi activitatea sa. Succesul unui asemenea demers este condiţionat de respectarea unor cerinţe de către fiecare sursă de comunicaţie folosită şi anume:
 • să fie suficient de putemică, pentru a putea determina o relaţie de autoritate faţă de publicul privat;
 • să fie atrăgătoare, astfel încât să poată fi identificată din mulţimea surselor de comunicaţie;
 • să fie credibilă, în sensul că, pentru a putea fi acceptată, mesajele puse în circulaţie să corespundă sistemului de valori al destinatarului.
        Ca receptor de informaţii S.C ADESGO S.A tratează cu maximă atenţie situaţiile în care imaginea sa şi a ofertei sale se bucură de aprecierile consumatorilor , dar mai ales de cazurile în care înregistrează o diminuare a prestigiului pe piaţă, reţineri ale consumatorilor sau chiar respingerea produselor şi serviciilor oferite.
        Sistemul de comunicaţie, prin care întreprinderea pune în circulaţie o idee, o informaţie sau o atitudine - este format din următoarele elemente: o sursă de informaţie (întreprinderea însăşi), un mesaj (informaţia, ideea ce urmează a fi difuzată), un canal de difuzare a mesajului (suportul mesajului), un destinatar (consumatorul intem, clientul extem, distribuitorul). Sunt cazuri în care se recurge la soluţia difuzării de informaţii în sens unic, deci fără a se mai interesa de modul cum acestea sunt recepţionate şi înţelese de către destinatarii vizaţi, de cele mai multe ori se adoptă sistemul de comunicaţie cu dublu sens, care creează întreprinderii posibilitatea de a stabili dacă mesajele (informaţiile) difuzate au fost sau nu receptate şi cum au fost înţelese de către destinatari, pentru a se opera, după caz, în privinţa formei şi conţinutului, a canalului de transmitere etc. Un astfel de sistem, cu dublu sens, asigură un permanent dialog cu mediul extem, cu piaţa, fumizând întreprinderii elementele necesare desfăşurării unei activităţi eficiente.

11 Structura activităţii promoţionale - instrumente.. tehnici.. strategii.
11 J Publicitatea
        Integrându-se preocupărilor pentru mai bună satisfacere a nevoilor consumatorilor prin informarea şi îndrumarea lor publicitatea reprezintă unul din mijloacele frecvent utilizate de S.C ADESGO S.A în vederea promovării şi dezvoltării vânzărilor, în stabilirea unui contact cu masa cumpărătorilor. Într-adevăr, prin natura ei comunicaţională, publicitatea asigură un contact direct între producţie şi consum, un mijloc de realizare a unui dialog permanent între întreprindere şi piaţă. De asemenea, favorizând apropierea între producţie şi consum, publicitatea creează cadrul pentru acţiunea celorlalte forme şi mijloace de promovare.
         Publicitatea răspunde nevoilor consumatorilor de a fi mai bine informaţi şi asigură participarea lor în cunoştinţă de cauză la finalizarea actului de vânzare-cumpărare. Ea acţionează asupra obiceiurilor de consum determinând modificări în sensul creşterii receptivităţii faţă de nou, faţă de modă etc.
         Formele de materializare a publicităţii sunt numeroase şi cuprind un întreg ansamblu de mijloace şi tehnici diferite al căror scop final îl constituie realizarea unei comunicaţii eficiente în cadrul mediului economico-social, al pieţei, în vederea modificării atitudinilor şi comportamentului consumatorilor . Acestui principal scop îi sunt subordonate o serie de obiective specifice.
         Existenţa a trei niveluri psihologice succesive asupra cărora publicitatea poate să exercite o anumită influenţă permite structurarea obiectivelor publicitare în tot atâtea categorii. S.C ADESGO S.A are, deci, posibilitatea să acţioneze la nivel cognitiv, afectiv şi conativ. Intervenţiile la APrimul nivel vizează cunoaşterea şi urmăresc identificarea şi notorietatea produselor societăţii. In acest caz, publicitatea este informativă şi se poate pune în slujba a numeroase obiective între care: anunţarea apariţiei unui nou produs sau a unui nou model pe piaţă, atragerea atenţiei asupra ADESGO, prezentarea caracteristicilor produselor, întărirea notorietăţii unei linii sau game de produse ale societăţii.
        Acţionând la nivel afectiv publicitatea are în vedere atitudinea cumpărătorilor faţă de produsele societăţii sau faţă de marca ADESGO. Cumpărătorii potenţiali sunt convinşi să cumpere prin stimularea preferinţelor faţă de produsele S.C ADESGO S.A. În această direcţie, publicitatea poate duce la îndeplinire următoarele obiective: diferenţierea produselor, prin crearea unei anumite imagini care să pună în valoare specificitatea ofertei S.C ADESGO S.A, accentuarea valorii produselor.
        La nivel conativ, publicitatea are ca scop influenţarea comportamentului consumatorilor.
      Se încearcă provocarea unui anumit comportament de cumpărare, incitarea la acţiune, iar în acest sens obiectivele publicitare se referă la: câştigarea clienţilor concurenţei, îndepărtarea unei eventuale frâne de cumpărare, privilegierea mărfii ADESGO în raport cu altele. Atingerea acestor obiective are ca rezultat creşterea volumului vânzărilor acesta fiind de fapt scopul final al procesului de comunicaţie.

IJl.l Tehnici şi mijloace publicitare folosite de S.C ADESGO S.A
        Caracteristic publicităţii este faptul că ea reprezintă un mijloc de comunicaţie în masă, întrucât mesajele publicitare nu sunt transmise unui singur individ ci unui întreg grup de persoane. Raporturile între emiţătorul mesajului (S.C ADESGO S.A) şi destinatarii acestuia nu sunt directe, ci se stabilesc prin intermediul unui canal de comunicaţie în masă.
     Mediile majore de transmitere a mesajelor publicitare includ: presa, radioul, televiziunea, cinematograful, publicitatea exterioară şi cea directă la care se adaugă cea efectuată prin tipărituri ( cataloage, prospecte, pliante, agende şi calendare precum şi cea specifică afişajului).

A. Presa
      Presa - atât cea cotidiană cât şi cea periodică - reprezintă principalul mijloc de transmitere a mesajelor publicitare utilizat de S.C ADESGO S.A. În alegerea presei ca mijloc de publicitate, societatea ţine cont de caracteristicile de bază ale acesteia - diferite de la o publicaţie la alta - între care: difuzarea teritorială, momentele de apariţie a publicaţiei, tirajul, preţul de vânzare al spaţiului, calitatea imprimării, amplasamentul anunţului în cuprinsul publicaţiei etc.
     Presa cotidiană - oferă anumite avantaje şi anume: prestigiul de care se bucură un anumit cotidian, aria vastă de difuzare, posibilitatea de a stăpâni şi dirija expunerea anunţurilor, însă există şi dezavantajul unei durate de viaţă foarte scurte sau al unei reproduceri tipografice de o calitate mediocră.
       S.C ADESGO S.A a încheiat contracte de publicitate cu cotidian de mare tiraj cu difuzare în toată ţara şi anume: "Evenimentul Zilei", "România liberă", "Curierul Naţional", "Naţional" în vederea inserării în paginile acestora a diferitelor anunţuri publicitare referitoare a produsele societăţii.
      S-a încheiat de asemenea un contract cu Global Media S.A pentru a publica în cotidianul "Evenimentul Zilei" un număr de 5 reclame pe date: 21, 24, 26, 27 februarie şi 1 martie în valoare de 913 USD.
       Presa periodică - oferă, la rândul ei, numeroase şi variate posibilităţi de vehiculare a A , mesajelor publicitare datorită diversităţii sale. Întrucât se adresează unor segmente bine determinate de cititori, le asigură o selectivitate a mesajului transmis şi o receptivitate în general sporită din partea destinatarului vizat. La aceasta se adaugă o calitate de regulă superioară a reproducerilor , iar utilizarea culorilor permite o mai bună scoatere în relief a mesajului publicitar.
        
S.C ADESGO S.A a încheiat contracte de publicitate cu numeroase publicaţii între care:
revista "Match Bucureşti", editată de SC Match Bucureşti SRL, cu o periodicitate lunară, pentru 12 apariţii, în suprafaţă de 650 cm2, policromie, cu poziţionare la pagina din interior;
cotidianul "Jumalul Naţional" editată de corporaţia pentru Cultură şi Artă "lntact " SRL Bucureşti, pentru publicarea unei reclame a S.C ADESGO S.A pe o suprafaţă de 1/4 pagină, cu localizare în pagina de publicitate.
revista "Bucureşti" pentru 3 apariţii: aprilie, iunie, august;
săptămânalul "Jumalul de Bucureşti" editată tot de Corporaţia pentru Cultură şi Artă "lntact" SRL pe o suprafaţă de 125 cm2, cu localizare în pagina 3;
revista "Show Moda" editată de Fundaţia Naţională "Speranţa" pentru publicarea unei reclame în pagina 3;
revista "Impact publicitar" editată de ERC PRESS SRL Bucureşti;
revistele "femeia" şi Doina";

        De asemenea, S.C ADESGO S.A a încheiat un contract cu STEIN MARTIN SRL (societate româno-germană) pentru introducerea în ghidul 98/99 "Industria textilă în România", apariţia în catalog neimplicând pentru ADESGO nici un fel de costuri, cu condiţia ca datele fumizate să fie cât mai aproape de realitate.
    
S-au mai încheiat contracte cu următoarele publicaţii:
revista "Gazeta de Botoşani", anunţul apare în 2 numere în spaţiu de 100 cm2/număr, în pagina interioară;
Camera de Comerţ şi Industrie pentru înscrierea în " Anuarul Societăţilor Comerciale Participante la Târgurile Naţionale En-Gros".
        De asemenea, S.C ADESGO S.A a închiriat un spaţiu publicitar de 5 rânduri a 36 de caractere în telebanca de date "Contracte de Afaceri" a societăţii ABC Database Europe pe o perioadă de 12 luni începând cu 12.04.1998.

B. Radioul
        Radioul constituie un alt mijloc de publicitate care acoperă în mod rapid şi cu regularitate cea mai mare parte a publicului, între avantajele oferite, se pot menţiona:
 • selectivitatea publicului ascultător ( diferenţierea pe categorii de public în funcţie de ora transmiterii şi a programului difuzat). Costurile moderate, flexibilitate în alegerea momentelor de difuzare a mesajelor publicitare şi mobilitate. Utilizarea radioului ca suport de vehiculare a publicităţii prezintă însă dezavantajul că mesajul transmis nu poate fi prezentat decât sonor ascultătorii făcându-şi doar o imagine parţială şi numai de moment asupra mesajului.
        S.C ADESGO S.A a încheiat un contract de publicitate cu Societatea Română de Radiodifuziune Bucureşti care a avut ca obiect difuzarea unui material publicitar de 2'30" pe programul "România Actualităţi" în perioada 20-24 februarie.

C Televiziunea
      Televiziunea reprezintă suportul publicitar care a cunoscut expansiunea cea mai rapidă în societatea modemă. Ea asigură o combinaţie unică a sunetului, imaginii şi mişcării - combinaţie care nu poate realizată de alte suporturi. Impresia de contact cu destinatarul mesajului, flexibilitatea satisfacerii, posibilitatea unei difuzări repetate la ore de maximă audienţă transformă televiziunea într-unul din cele mai ofensive mijloace de vehiculare a publicităţii.
        Cu prilejul zilei de 8 Martie, S.C ADESGO S.A a prezentat pe postul de televiziune Tele 7 ABC, în cadrul emisiunii "Bună dimineaţa, România", câteva modele de ciorapi de damă Lycra, tot în această emisiune având loc şi prezentarea unor ţinute vestimentare, cu produse marca ADESGO.
      Datorită, în principal, costurilor ridicate de realizare şi difuzare a programelor publicitare de acest gen, S.C ADESGO S.A apelează destul de rar la acest mijloc publicitar.

D. Cinematograful
        Ocupă un loc aparte, dar modest în ansamblul mijloacelor publicitare. Face parte dintr-o categorie specializată de suporturi, relativ costisitoare, care nu-şi poate identifica bine "subiecţii" asupra cărora acţionează. Deşi costul de realizare a filmelor publicitare este relativ ridicat, utilizarea acestui suport nu trebuie neglijată deoarece filmele publicitare au căpătat dublă folosinţă şi anume: pentru cinematograf şi pentru televiziune.
        Pentru realizarea unor clipuri publicitare, a unor filme de prezentare a societăţii precum şi fotografii de reclamă, S.C ADESGO S.A a încheiat un contract cu Studioul Cinematografic "Sahiafilm".

E. Publicitatea exterioară
        Aceasta include utilizarea în scopuri publicitare a afişelor, panourilor publicitare şi însemnelor luminoase. Folosirea lor de către S.C ADESGO S.A ar conduce la stimularea vânzărilor şi la menţinerea interesului publicului pentru marca ADESGO.
        Societatea are în vedere utilizarea într-o măsură mai mare a acestor mijloace publicitare. Se află în faza de încheiere un contract cu Compania Romanian Express care dispune de 30 panouri stradale amplasate în locuri foarte circulate din zona centrală a Bucureştiului (Piaţa Amzei, Piaţa Victoriei) şi pe şoseaua Bucureşti-Otopeni.
       S.C ADESGO S.A, a primit de asemenea o ofertă din partea S.I.A. T S.A (Sisteme Industriale pentru Automatizări) Bucureşti care produce panouri publicitare de mai multe tipuri ªl anume:

 • panouri publicitare rotative panoramice ce pot fi expuse în: stadioane, parkinguri, gări, aeroporturi, spaţii expoziţionale etc. Afişele publicitare pot fi realizate din hârtie, autocolant, sau prin vopsire. Schimbarea imaginii se realizează prin rotirea simultană a unor prisme triunghiulare pe care sunt aplicate afişele publicitare;
 • panouri publicitare rotative PRP 3600/2000 destinate acţiunilor de publicitate şi reclamă în spaţii de expunere cu deschidere largă: clădiri şosele, spaţii expoziţionale, aeroporturi. Aceste tipuri de panouri permit afişarea succesivă a 3 reclame diferite la un interval de timp prestabilit.
        Panouri publicitare rotative PRP 1300/800 şi 1 000/640 care pot fi expuse în magazine, hoteluri, restaurante, cofetării, agenţii de publicitate, spaţii expoziţionale etc.
        Principalul dezavantaj al acestor suporturi publicitare constă în concizia prea mare a mesajului transmis.
Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Promovarea Produselor La Adesgo Sa :

  • Tema: Promovarea Produselor La Adesgo Sa
  • Tip de fisier: doc
  • Numar de pagini: 36 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 19 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 3 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 12 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: promovare, piata, clienti, strategie,