Referat Amenajarea Spatiului Comunei Miroslava Din Judetul Iasi

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 21 Iulie 2016

Descriere Referat

Elemente pe care ar trebui sa se puna accent, pentru o dezvoltare mai buna a comunei sunt reprezentate de: dezvoltarea integrată a mediului rural prin diminuarea gradului praticării agriculturii de subzistenţă; dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de ocupare; identificarea si educarea potenţialului de dezvoltare al acestora; orientarea către desfăşurarea de activităţi economice non-agricole va conduce la creşterea ratei de ocupare si implicit creşterea calităţii vieţii.
Alimentarea cu apă a satelor comunei este prima activitate care ar trebui demarată pentru îmbunătăţirea echipării tehnice urmată de alimentarea cu gaze naturale şi reţea de canalizare. Pentru îmbunătăţirea vieţii sociale se consideră că se impune modernizarea dispensarelor de la nivelul comunei şi în egală măsură răspândirea şi îmbunătăţirea serviciilor de comunicare şi media. În această opinie se regăseşte influenţa pe care urbanul din imediata vecinătate o are asupra membrilor comunităţii.
Potenţialul turistic natural şi cel antopic ar trebui valorificat mai mult, zona având un potenţial ridicat, mai ales datorită faptului că se află în priximitatea Iaşilor dar şi datorită resurselor turistice naturale de care dispune. Două măsuri sunt considerate că ar putea conduce la valorificarea tradiţiilor cultural-spirituale şi promovarea imaginii comunei şi anume promovarea bisericilor, a rezervaţiilor şi organizarea unor manifestări cu ocazia zilei comunei. 
Deasemenea o mare parte din populaţia comunităţii doreşte obţinerea de fonduri nerambursabile pentru demararea unei afaceri proprii, dar cei mai mulţi dintre aceştia nu au însă informaţii clare asupra posibilităţilor de accesare a fondurilor comunitare. În ceea ce priveşte iniţiativa în vederea accesării unor fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea comunei, majoritatea consideră că aceasta ar trebui să fie datoria primarul şi consilierii locali. 
Populaţia comunei cunoaşte faptul că în comună au fost finalizate sau sunt în derulare proiecte finanţate sau cofinanţate din fonduri europene şi recunosc influenţa acestora asupra creşterii nivelului general de trai.
Totodata, un al element important după părerea mea, este reprezentat de scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor absolventi ai Grupului Şcolar Agricol „M. Kogălniceanu”raportat la populaţia activă din comuna Miroslava. Aceasta s-ar putea realiza prin crearea unor parteneriate, voluntariate, burse cu diverşi angajatori sau instituţii. 
În prezent comuna Miroslava demarează o serie de proiecte pentru îmbunătăţirea potenţialului tehnico-edilitar, dar şi pentru susţinerea micilor fermieri şi agricultori.
Direcţiile principale ale strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Miroslava pentru perioada 2013-2016 sunt următoarele:
1. atragerea de noi investiţii în tóate satele comunei;
2. reabilitarea térmică a clădirilor publice şi a blocurilor de locuinţe;
3. reabilitarea şi modernizarea clădirilor de patrimoniu;
4. finalizarea alimentării cu apă în tóate localităţile comunei;
5. finalizarea lucrărilor de canalizare în tóate localităţile comunei;
6. construirea de locuinţe de serviciu pentru cadrele didactice şi medici;
7. construirea unui spital pentru bătrâni;
8. modernizarea prin asfaltarea a tuturor drumurilor comunale şi a uliţelor săteşti proprietate publică;
9. extinderea sistemului de iluminat public prin utilizarea celulelor fotovoltaice;
10. realizarea reţelei de ape pluviale;
11. realizarea transportului de persoane de interés local;
12. întreţinerea tuturor şcolilor şi grădiniţelor din comună;
13. construirea unei şcoli în localitatea Miroslava;
14. construirea unei creşe în localitatea Miroslava;
15. înfiinţarea unui Birou Unic specializat pe informare şi comunicare în relaţia cu mediul economic;
16. construirea unei baze de recepţie (siloz) pentru sprijinirea producătorilor agricoli;
17. sprijinirea reciclării/reconversiei forţei de muncă disponibile;
18. reorganizarea S.C. Servicii Publice Miroslava pentru a acţiona competent în situaţii neprevazute;
19. formarea unui serviciu de voluntariat pentru situaţii de urgenţă; 
20. sprijinirea micilor fermieri prin aparatul de specialitate din Primarie;
21. finalizarea activităţilor de reconstituiré şi constituiré a terenurilor

Descarca referat